“Сите сме еднакви, сите сме исто”

Home / “Сите сме еднакви, сите сме исто”
“Сите сме еднакви, сите сме исто”

Со реализација на проектот успеавме да ја покренеме свеста кај младите за своите права, како и да се пренесат нови и прошират постечките знаења за човековите права; како и успеавме да ги промовираме еднаквите можности и родова рамноправност, притоа борејќи се против дискриминацијата од секаков вид и говорот на омраза. Меѓу другото ги мотивиравме учесниците да дадат конкретни примери за развивање на личните и општествени вредности, како и да ги поттикнеме на активно учество (активно граѓанство) на младите на локално и градско и запознавање на младите со работата на граѓанските здруженија, со што се остава простор за нивно понатамошно вклучување во младинска работа и неформално образование.

Локација: Територијата на Град Скопје

Период на реализација: април-септември 2022 година