ЧОВЕКОВИ ПРАВА!

Home / ЧОВЕКОВИ ПРАВА!
ЧОВЕКОВИ ПРАВА!

Целта на проектот „ЧОВЕКОВИ ПРАВА!“ како и една од целите на нашето здружение е унапредување и промоција на човековите права и родовата рамноправност, промовирања на демократија, афирмирање на младиот човек во општеството, поттикнување и развој на лични и општествени вредности, како и заштита на ранливите групи на граѓани жртви на насилство и други видови на тортура.

Локација: Територијата на Македонија

Период на спроведување: Во тек