Author: s

Home / s
ЈАВЕН ПОВИК на Здружението за развој на општеството-социјални иновации „ВАКЕ УП“ Скопје, за избор на набљудувачи за претстојните Претседателски и Парламентарни избори 2024
Post

ЈАВЕН ПОВИК на Здружението за развој на општеството-социјални иновации „ВАКЕ УП“ Скопје, за избор на набљудувачи за претстојните Претседателски и Парламентарни избори 2024

Во рамките на едукативната кампања, а согласност со Статутот и делувањето на Здружението за развој на општеството-социјални иновации ВАКЕ УП Скопје, како и согласно потпишаниот меморандум за соработка од06.03.2024 години со:• Здружение за едукација и тренинг „ЦЕТ ПЛАТФОРМА“ Скопје и• МАКЕДОНСКА МЛАДИНСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје,ВАКЕ УП Скопје спроведува Јавен Повик за избор на набљудувачи за претстојните...

ЈАВЕН ПОВИК на Здружението за развој на општеството-социјални иновации „ВАКЕ УП“ Скопје, за избор на агенција за едукативна кампања за граѓанското право на глас на секој граѓанин за претстојните Претседателски и Парламентарни избори 2024
Post

ЈАВЕН ПОВИК на Здружението за развој на општеството-социјални иновации „ВАКЕ УП“ Скопје, за избор на агенција за едукативна кампања за граѓанското право на глас на секој граѓанин за претстојните Претседателски и Парламентарни избори 2024

Во согласност со Статутот и во рамките на делувањето на Здружението за развој на општеството-социјални иновации ВАКЕ УП Скопје и согласно потпишаниот меморандум за соработка од06.03.2024 години со:• Здружение за едукација и тренинг „ЦЕТ ПЛАТФОРМА“ Скопје и• МАКЕДОНСКА МЛАДИНСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје,ВАКЕ УП Скопје спроведува избор на маркетинг агенција за имплементација на промотивнаеднократна кампања со вклучување...

ЧОВЕКОВИ ПРАВА!
Project

ЧОВЕКОВИ ПРАВА!

Целта на проектот „ЧОВЕКОВИ ПРАВА!“ како и една од целите на нашето здружение е унапредување и промоција на човековите права и родовата рамноправност, промовирања на демократија, афирмирање на младиот човек во општеството, поттикнување и развој на лични и општествени вредности, како и заштита на ранливите групи на граѓани жртви на насилство и други видови на...

Практицирање на демократија во локална самоуправа
Project

Практицирање на демократија во локална самоуправа

Цел на овој проект беше да се утврдат потребите и начините на кои граѓаните можат да ги остварат своите законски права и обврски во локалната самоуправа, преку спроведување на истражување и информирање за процесите на вклученост и учество во процесите на донесување на одлуки на локално ниво. Локација: општина Гази Баба Период на реализација: септември-декември...

„МЛАДИНСКИ МЕДИУМСКИ СВЕТ“
Project

„МЛАДИНСКИ МЕДИУМСКИ СВЕТ“

Главната цел на проектот „МЛАДИНСКИ МЕДИУМСКИ СВЕТ“ беше Зајакнување на капацитетите на локалните релевантни чинители во општина Аеродром за медиумско описменување и креирање на квалитетен медиумски простор, во контекст на поквалитетен живот на младата популација во општина Аеродром, додека самиот проект е насочен кон Јакнење на капацитетите на младите од општина Аеродром во насока на промоција...

ЕДНАКВИ!
Project

ЕДНАКВИ!

Општата цел на проектот беше да ја рашири идејата дека младите луѓе можат (и треба) да превземат акции за родова рамноправност и да се борат против секоја форма на родова нееднаквост, дискриминација и нетолеранција. Како што стојат работите, со активноста на младите луѓе на локално ниво тие можат со своето дејствување да ги променат работите...

Think globally Volunteer locally
Project

Think globally Volunteer locally

The project “Think globally – Volunteer locally” is a mobility of youth workers – training course that will involve 32 youth workers, youth leaders and trainers from North Macedonia, Bulgaria, Croatia, Greece, Latvia, Netherlands, Romania, Slovakia, Spain and Slovenia. Active citizenship involves volunteering as a tool for individual and societal progress. Volunteerism lets people and...

“Сите сме еднакви, сите сме исто”
Project

“Сите сме еднакви, сите сме исто”

Со реализација на проектот успеавме да ја покренеме свеста кај младите за своите права, како и да се пренесат нови и прошират постечките знаења за човековите права; како и успеавме да ги промовираме еднаквите можности и родова рамноправност, притоа борејќи се против дискриминацијата од секаков вид и говорот на омраза. Меѓу другото ги мотивиравме учесниците да дадат конкретни примери за развивање на личните и општествени вредности, како и да ги поттикнеме на активно учество (активно граѓанство) на младите на локално и градско и запознавање на младите со работата на граѓанските здруженија, со што се остава простор за нивно понатамошно вклучување во младинска работа и неформално образование. Локација: Територијата на Град Скопје Период на реализација: април-септември 2022 година

„Алка за безбедност-Борба против криумчарење на мигранти во РСМ“
Project

„Алка за безбедност-Борба против криумчарење на мигранти во РСМ“

Проектот „Алка на безбедност-Борба против криумчарењето на мигранти“ имаше за цел зајакнување на борбата против криумчарењето на мигранти на југоисточната граница на РСМ, преку споделување на релевантни информации за заштита и безбедност при управувањето со миграцијата, со почитување на основните човекови права и слободи на мигрантите. Специфични цели:

Младите и изборниот процес
Project

Младите и изборниот процес

Проектот имаше за цел вклучување на младите во изборниот процес за реализација на младинските политики. Дел од активностите на проектот беа наменети за зголемување на излезеноста на младата популација на територијата на Република Северна Македонија со цел да си го остварат своето право на глас негледајќи на национална, верска или политичка припадност. Идејата произлезе од...